EASYINSTALL LICENSBETINGELSER


1. Licensretten

1.1 IXP Data ApS (herefter kaldet “IXP Data”) giver herved licenstager, en tidsubegrænset og ikke-eksklusiv brugsret til it-programmet EasyInstall (herefter kaldet “programmet”), til eget internt brug for det på aftalens anførte antal computere.

1.2 En licens er gældende for en computer i minimum 30 dage, før samme licens må overdrages til en anden computer.

2. Kopiering af programmet

2.1 Licenstager er ikke berettiget til at kopiere programmet eller dele heraf.

2.2 Licenstager er dog berettiget til at tage én sikkerhedskopi af programmet.

3. Ændringer

3.1 Licenstager er ikke berettiget til at foretage ændringer i programmet, ej heller berettiget til at forestå eller lade forestå reverse engineering eller dekompilering af programmet udover, hvad der måtte være tilladt i henhold til ufravigelig lovgivning.

3.2 I tilfælde af, at licenstager eller tredjemand foretager indgreb eller ændringer i programmet, bortfalder IXP Data’s forpligtelser, i henhold til disse betingelser uden varsel, og IXP Data fraskriver sig ethvert ansvar, for konsekvenserne af sådanne indgreb eller ændringer.

4. Immaterielle rettigheder

4.1 IXP Data har ophavsret og enhver anden rettighed til programmet. Licenstager skal respektere IXP Data’s rettigheder og licenstager er ansvarlig, uden beløbsmæssig begrænsning, for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af programmet til tredjemand.

4.2 Licenstager er ikke berettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder, ligesom licenstager ikke er berettiget til at ændre eller fjerne angivelser i programmet eller på de medier, hvorpå programmet leveres, vedrørende rettighedsforhold, varemærker e.l. Licenstager er forpligtet til at sikre, at programmet opbevares utilgængeligt for tredjemand og at programmet ikke på anden vis, kommer i tredjemands besiddelse.

5. Overdragelse

5.1 Licenstager er ikke berettiget til at sælge, udleje, udlåne, tillade brug af eller på anden måde overdrage eller overgive programmet eller licensretten til programmet til tredjemand. Programmet må ikke uden særskilt aftale med IXP Data, herom anvendes i forbindelse med facilities management, outsourcing, hosting eller lignende.

6. Licenstagers valg af program

6.1 Programmet er et standardprodukt, som leveres af IXP Data med de funktioner, som fremgår af den tilhørende dokumentation. IXP Data er uden ansvar for, om programmet opfylder licenstagers, krav og behov til funktionalitet.

7. Afhjælpning af fejl

7.1 Licenstager er forpligtet til at gennemgå og afprøve programmet inden køb af programmet, da programmet frit kan downloades og en demo / evalueringslicens gratis stilles til rådighed.

7.2 En fejl i programmet anses for væsentlig, hvis den indebærer, at væsentlige dele af programmets funktionalitet, ikke opfylder den medfølgende dokumentation, eller hvis den er til hinder for programmets afvikling.

7.3 Så frem licenstager skriftligt dokumenterer, at der foreligger en væsentlig fejl i programmet, er IXP Data i indtil 3 måneder efter levering af programmet, forpligtet til efter eget valg enten vederlagsfrit at levere en ny version af programmet, uden den væsentlige fejl, eller vederlagsfrit rette fejlen eller ophæve nærværende betingelser og tilbagebetale den modtagne licensafgift, mod tilbagelevering af samtlige licenstagers versioner og kopier af programmet, manualer, tilhørende dokumentation m.v. I så fald er en part ikke berettiget til at gøre yderligere krav gældende, mod den anden part. Fejlrettelse sidestilles med anvisning af forretningsgange eller anvendelsesmåder (“work arounds”), hvorefter fejlen ikke har væsentlig indvirkning, på licenstagers anvendelse af programmet.

7.4 IXP Data har foretaget afprøvning af programmet inden levering. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at programmet – som anden software – indeholder fejl og uhensigtsmæssigheder, som ikke er omfattet af ovenstående punkt 7.2. Sådanne er ikke hæve begrundende og berettiger ikke licenstager, til afhjælpning eller andre misligholdelsesbeføjelser. IXP Data vil tilstræbe, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder rettes, i efterfølgende versioner af programmet.

8. Krænkelse af tredjemands ret

8.1 Licenstager er ansvarlig og forpligtet til at overholde tredjemands licensbetingelser. IXP Data påtager sig intet ansvar mellem licenstager og tredjemand.

8.2 IXP Data er over for licenstager ansvarlig for, at programmet ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Såfremt der rejses sag mod licenstager, hvorunder det gøres gældende, at en sådan krænkelse foreligger, er licenstager forpligtet til straks at give IXP Data underretning herom. IXP Data overtager herefter sagen og de med sagen forbundne omkostninger, og IXP Data har uigenkaldelig fuldmagt til for egen regning at gennemføre retssagen eller indgå forlig vedrørende de påståede krænkelser.

8.3 Såfremt der måtte blive givet dom, i henhold til den pågældende tredjemands påstand, er IXP Data berettiget til efter eget valg, enten at skaffe licenstager ret til fortsat at benytte programmet eller at bringe krænkelsen til ophør, ved at ændre eller erstatte programmet med et andet program, der i det væsentlige har samme funktionalitet som programmet eller ophæve disse betingelser med øjeblikkelig virkning mod at tilbagebetale den af licenstager betalte licensafgift. Licenstager kan i så fald ikke rejse yderligere krav mod IXP Data.

9. Support og opdatering

9.1 IXP Data kan tilbyde at bistå licenstager med besvarelse af spørgsmål og løsning af problemer (herefter samlet kaldet ”support”) mod betaling af den, til enhver tid gældende timetakst for IXP Data’s konsulenter.

9.2 Licenstager er i medfør af disse betingelser berettiget til uden særskilt vederlag (se dog 9.4) at modtage generelt udsendte ændringer og fejlrettelser (herefter samlet kaldet “opdate­ring­er”). IXP Data forbeholder sig retten til at undlade at udsende opdateringer, som af IXP Data skønnes uden relevans for licenstager eller til alene at udsende givne opdateringer på licenstagers anmodning.

9.3 Licenstagers abonnement (software vedligeholdelse) på nye versioner omfatter: – fri adgang til download af nye versioner og ajourførte brugervejledninger samt eventuel anden dokumentation, når sådanne frigives af IXP Data.

9.4 Opdateringer bliver fra leveringstidspunktet omfattet af disse betingelser, herunder licensbetingelsernes bestemmelser vedrørende fejlretning m.v. Såfremt en version af EasyInstall efter IXP Data’s skøn indeholder nye moduler eller væsentligt ny funktionalitet, er licenstager forpligtet til at betale for disse, i overensstemmelse med IXP Data’s listepriser.

9.5 Såfremt IXP Data måtte finde det hensigtsmæssigt vil IXP Data udsende nye versioner af programmet mod betaling jf. IXP Data’s til enhver tid gældende listepris herfor. IXP Data påtager sig ingen forpligtelse til at udsende nye versioner af programmet og licenstager henvises til support jf. ovenstående punkt 9.1., i det omfang vedligeholdelsen ikke tilstrækkeligt tilgodeser licenstagers behov.

10. Pris og betalingsbetingelser

10.1 For licensretten til programmet skal licenstager betale den på aftalens angivne licensafgift (eksklusive opdateringer). Øvrig bistand faktureres efter IXP Data’s til enhver tid gældende timetakster.

10.2 IXP Data’s betalingsbetingelser er kontant 14 dage fra fakturadato. Såfremt licenstager ikke foretager betaling inden for den betalingsfrist, der fremgår af fakturaen, påløber der det udestående beløb morarente efter den danske rentelovs regler.

10.3 Abonnementstjenester tegnes for en nærmere aftalt periode. Abonnementer forlænges automatisk og skal opsiges senest 3 mdr. før udløb.

11. Ansvar og ansvarsbegrænsning

11.1 IXP Data er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader (herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres retablering, tab af goodwill eller anden lignende følgeskade) i forbindelse med anvendelse af programmet eller tab som følge af manglende eller fejlbehæftet funktioner i programmet, uanset om IXP Data har været underrettet om muligheden for et sådant tab.

11.2 IXP Data’s samlede ansvar for tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til den af licenstager erlagte licensafgift for programmet, uanset om IXP Data har været underrettet om muligheden for yderligere tab.

11.3 IXP Data er endvidere uden ansvar for, om opdateringer har indvirkning på øvrige hardware eller programmer eller tilretninger til programmet, uanset om sådanne tilretninger måtte være udviklet af IXP Data.

12. Produktansvar

12.1 IXP Data er ansvarlig for produktansvar i overensstemmelse med reglerne i EU-direktiv 85/374/EØF, som implementeret i Danmark, i det omfang dette lovansvar ikke kan fraviges ved aftale, men fraskriver sig derudover produktansvar på ethvert andet grundlag.

12.2 Der ydes maximalt support, på en given version, op til 1 år efter udgivelsen.

13. Force majeure

13.1 En part er uden ansvar over for den anden part såfremt der foreligger force majeure, som har indvirkning på partens forpligtelser i henhold til disse betingelser. Som force majeure anses blandt andet krig og mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, udeblevne, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, beskadigelse af produktionsapparat, computer-virus, uarbejdsdygtighed hos nøglepersoner, import- og eksportreguleringsforhold samt andre forhold uden for den berørte parts kontrol.

14. Varighed, ophævelse og ophør

14.1 Disse licensbetingelser er uopsigelige og adgangen til ophævelse på baggrund af misligholdelse er afskåret.

15. Misligholdelse

15.1 Så frem licenstager misligholder disse betingelser, ophører licenstagers rettigheder, i henhold til disse betingelser, herunder licensretten, med øjeblikkelig virkning og licenstager er forpligtet til uden tilbagebetalingsret at tilbagelevere programmet, herunder eventuelle sikkerhedskopier med tilhørende dokumentation. Herudover kan IXP Data kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler for det tab som IXP Data måtte lide.

16. Lovvalg og værneting

16.1 Denne kontrakt er undergivet dansk ret, og rette værneting for eventuelle tvister vedrørende denne kontrakt er Sø- og Handelsretten i København.

17. Ændringer

17.1 Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem disse licensvilkår og en anden indgået kontrakt mellem parterne, skal den indgåede kontrakt have forrang.